Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hướng tới mục tiêu trung tâm là nâng cao đời sống người dân

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, chung sức của mọi tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM của tỉnh Phú Thọ đã giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra, vượt lên đứng ở vị trí top đầu và là tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn NTM trong khu vực miền núi phía Bắc. Đây là nền tảng và cũng là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trong giai đoạn tiếp theo.

 

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh luôn xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và thực tiễn cấp bách đặt ra trong công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng cùng quyết tâm cải biến sâu sắc khu vực nông thôn có một kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị; các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh đã bắt tay vào cuộc với một quyết tâm chính trị rất cao, nhằm đạt và vượt mục tiêu chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

img7796-1568178594-1569797525

Khẳng định trong xây dựng NTM có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng quan trọng nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng, đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chương trình đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn và của tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, bộ máy quản lý, điều hành từ tỉnh đến khu dân cư được thành lập và vận hành đồng bộ. Theo đó Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chương trình một cách nghiêm túc, khoa học, sáng tạo, công khai, dân chủ, đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở cụ thể hóa những chủ trương, chính sách mới của Trung ương, các Bộ, ngành, tỉnh lựa chọn tiêu chí, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí khu dân cư NTM. Các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.


anh-tdtt-1565507802-1569797544

Triển khai xây dựng NTM trong điều kiện xuất phát điểm tương đối thấp; bình quân chỉ đạt 6,5 tiêu chí/xã, trong 247 xã của tỉnh có 27 xã đạt 10-14 tiêu chí, 220 xã đạt dưới 10 tiêu chí và có đến 51 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đây là những khó khăn lớn, đòi hỏi phải có giải pháp đúng đắn, khoa học mới đem lại sự thành công cho chương trình.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu chương trình đã đề ra đó là vấn đề năng lực của đội ngũ tham gia thực hiện chương trình. Hằng năm, tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, nhận thức cho cộng đồng, nhất là ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, để hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách thức xây dựng NTM. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung, làm chuyển biến tư duy, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM. Qua đó, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được duy trì và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tình yêu quê hương, hướng về nông thôn.


thi-xa-1567763319-1569797560

Bên cạnh hoạt động chỉ đạo, điều hành sâu sát, toàn diện, tỉnh tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy vai trò chủ thể và sự chủ động vào cuộc tích cực của người dân trong xây dựng NTM. Sau 10 năm thực hiện, tỉnh đã huy động tổng nguồn lực đầu tư trong toàn xã hội đạt trên 12.600 tỷ đồng; trong đó, huy động từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế gần 2.600 tỷ đồng. Nhờ đó, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nổi bật là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn có bước phát triển vượt bậc. Đối với đường xã, đã xây mới 49km, nâng cấp cải tạo trên 1.100km; xây mới, nâng cấp cải tạo 28 vị trí cầu; xây mới, nâng cấp cải tạo 1.959 vị trí cống, đường tràn. Đối với đường thôn, xóm, nội đồng, đã xây mới 41,6km; nâng cấp, cải tạo 2.956km; xây mới, nâng cấp cải tạo 52 vị trí cầu; xây mới, nâng cấp cải tạo 3.620 vị trí cống, đường tràn. Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn đạt trên 7.800 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân; hệ thống điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế cũng được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của vùng, miền; duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân phát triển trang trại, gia trại, tăng quy mô sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong những năm qua đạt 5,03% (cao hơn bình quân chung của cả nước 2,92%); nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn; đến nay ước đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 16,3 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm, từ 20,3% năm 2010 xuống 7,1% năm 2018. 

phu-ninh-1552610379-1569797630

Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng bộ máy chính quyền các cấp được quan tâm; thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... có bước phát triển mạnh mẽ, các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện; chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn ngày một tốt hơn; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện tiếp tục được khơi dậy, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn bộ mục tiêu bao trùm đã đạt và rất nhiều chỉ tiêu bản chất đã vượt mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2010-2020. Bộ mặt nông thôn của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh đã có 93 xã đạt chuẩn NTM (dự kiến đến hết năm 2019 có 105 xã đạt chuẩn); có 44 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 92 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 18 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 166 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỉnh có huyện Lâm Thao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn NTM; có 166 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM.


Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình xây dựng NTM của tỉnh còn có mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; công tác xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư còn khó khăn. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, giáo dục ở một số địa phương còn bất cập; phát triển sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn xảy ra… gây ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống của nhân dân.

Nhằm giải quyết triệt để những tồn tại nêu trên và tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo (2021-2025) một cách hiệu quả với cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu và đảm bảo tính bền vững; trong đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM sau đạt chuẩn, thực hiện chủ trương xây dựng xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân trong phong trào thi đua “Phú Thọ chung sức xây dựng NTM” và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đối với các xã và huyện đã đạt chuẩn NTM, tập trung chỉ đạo, xác định nội dung, giải pháp thực hiện, đảm bảo giữ vững và phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện đại, bền vững, theo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp chế biến, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc công nhận khu, xã, huyện đạt chuẩn NTM đảm bảo chất lượng và thực chất. 

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn vừa qua đã phản ánh sinh động, chân thực của ý Đảng - lòng dân. Tin tưởng rằng với truyền thống của quê hương ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 15

Tổng truy cập: 5.705.649