Thủ tục: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (TTHC mức 2)

Thủ tục: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (TTHC mức 2)

 
NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC
 

Thủ tục Thủ tục: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Công dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa lấy tờ khai và khai theo mẫu;
- Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện, thành, thị; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ và thời gian đến lấy kết quả.
- Đến thời hạn công dân nhận kết quả, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trả kết quả cho công dân

Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện, thành, thị
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu);
- Bản phôtô sổ đăng ký khai sinh có chứng thực của UBND phường, xã hoặc văn bản cung cấp thông tin Sổ đăng ký khai sinh của xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp Sổ đăng ký khai sinh lưu tại phường, xã).
- Giấy khai sinh bản chính cũ (nếu có);
+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - Cá nhân.
Chọn lĩnh vực Thành phố, huyện, thị
Kết quả thực hiện - Giấy đăng ký
Chi phí - Lệ phí cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 10.000đ/1 lần
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Mẫu STP/HT-2006-KS.3

Yêu cầu - Điều kiện cấp lại bản chính Giấy khai sinh khi UBND nơi đăng ký khai sinh trước đây còn lưu trữ được Sổ đăng ký khai sinh.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về Đăng ký và quản lý hộ tịch - khoản 2 điều 62 (có hiệu lực ngày 1/4/2006); - Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 V/v ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP (điểm b, mục 3); - Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND Tỉnh Phú Thọ về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; - Quyết định số 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, nghành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 7

Tổng truy cập: 3.610.579