Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (TTHC mức 2)

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (TTHC mức 2)

 
hủ tục Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của cấp huyện, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho Tổ chức,  cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành, thị.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị;

- Báo cáo tóm tắt loại hình trang trại, quy mô, tình hình sản xuất, kinh doanh của trang trại, kết quả vốn đầu tư, báo cáo có xác nhận của UBND xã;

- Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc  hợp đồng thuê đất (trong trường hợp hộ sản xuất, kinh doanh chưa có Giấy chứng nhận QSD đất thì phải có xác nhận của UBND xã chứng nhận đất không tranh chấp).

+ Số lượng: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết - Không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức; - Cá nhân. - Phòng Nông nghiệp.
Chọn lĩnh vực Thành phố, huyện, thị
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại; - Biểu tóm tắt về tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý - Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê. - Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 04/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn xác định tiêu chí trang trại. - Quyết định số 2076/QĐ-CT ngày 08/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao cho UBND các huyện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. - Công văn hướng dẫn số 415/NN-KTTT ngày 26/7/2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về trình tự cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. (Chỉ áp dụng ở cấp huyện)
 

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 38

Tổng truy cập: 3.610.709