Thanh Thủy sẽ sắp xếp, sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển của đất nước, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình đề ra.


Khu vực cầu Đồng Quang thuộc đơn vị hành chính cấp xã mới do sáp nhập 3 xã: Đồng Luận, Trung Thịnh, Trung Nghĩa.

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định; Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính, tuy nhiên phải đảm bảo thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Qua tiến hành rà soát, huyện Thanh Thủy có 6 xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định, cụ thể các xã: Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Đồng Luận, Trung Thịnh. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thông qua nhiều hình thức như các hội nghị, Trang Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở... từ đó, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, tạo được sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú thọ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tổ chức các hội nghị để đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính; hướng dẫn lập danh sách, cách thức tổ chức lấy ý kiến cử tri, thực hiện các bước tiến hành quy trình, thủ tục. Theo hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021, có 6 đơn vị hành chính phải tiến hành sắp xếp, sát nhập. Cụ thể, sáp nhập 3 xã Trung Thịnh, Đồng Luận, Trung Nghĩa thành 1 đơn vị hành chính mới có tổng diện tích 16,571 km2, dân số 10.881 người và nhập 3 xã Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao thành 1 đơn vị hành chính mới có tổng diện tích 25,52 km2, dân số 9.558 người. Đơn vị hành chính cấp xã khi được sắp xếp kiện toàn xong về tổ chức Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12/2019. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy sẽ giảm từ 15 đơn vị (14 xã, 01 thị trấn) xuống còn 11 đơn vị (10 xã, 01 thị trấn).

Với mục tiêu tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, tuy nhiên với tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động, huyện Thanh Thủy quyết tâm sẽ thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để giảm bớt số xã, thu gọn đầu mối gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức... Công tác tuyên truyền đóng góp tích cực vào việc tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động và phản ánh trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. 

Việc sáp nhập các xã thực tế có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ tại các đơn vị tiến hành sáp nhập. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện rất coi trọng đối với vấn đề xem xét, lựa chọn, bố trí được cán bộ tốt, có tâm huyết, có trình độ để phục vụ nhân dân phải thực hiện thận trọng, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch; kết hợp với giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp; đồng thời, coi trọng việc sắp xếp hợp lý đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập.

Phải thực hiện tốt việc quản lý, quy hoạch trên các lĩnh vực: Xây dựng, trụ sở làm việc, giao thông, thuỷ lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hoá, thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng ở những xã thực hiện sắp xếp và thành lập mới sau sắp xếp...

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Thủy giai đoạn 2019-2021 phù hợp với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phù hợp với thực tiễn khách quan và xu thế phát triển. Đây là công việc quan trọng, cấp thiết, phải làm khẩn trương để đem lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Để làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hãy chung tay, góp sức để chủ trương lớn của Đảng đi vào cuộc sống và bộ máy nhà nước dần được tinh giảm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý xã hội được nâng lên; gánh nặng ngân sách cho việc nuôi sống bộ máy ngày càng giảm./.

 
 Đức Tập

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 29

Tổng truy cập: 3.610.771