Thanh Thủy nỗ lực hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Xác định việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của địa phương trong giai đoạn hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy đang nỗ lực để hoàn thành Đề án đúng tiến độ.


HĐND huyện Thanh Thủy họp phiên bất thường thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

Thanh Thủy là huyện miền núi có diện tích tự nhiên trên 12.500 ha, dân số trên 80 nghìn người; tổng số đơn vị hành chính hiện nay là 15 xã, thị trấn với 151 khu dân cư. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Thủy đã xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Qua quá trình nghiên cứu các văn bản của cấp trên, đồng thời kiểm tra, rà soát tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền huyện nhận thức rõ việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền để tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong việc phát huy mọi nguồn lực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội… Theo đó, huyện sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 6 xã (đây là các xã có tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% so với quy định) và sau sắp xếp, giảm 4 xã, chỉ còn 11 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: sẽ sáp nhập 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đồng Trung có tổng diện tích trên 16 km2, dân số gần 11 nghìn người, trụ sở mới đặt tại xã Đồng Luận hiện nay; đồng thời sáp nhập 3 xã: Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên gọi là xã Tu Vũ có tổng diện tích trên 25 km2, dân số gần 10 nghìn người, trụ sở đặt tại xã Yến Mao ngày nay.

Trước đó, huyện Thanh Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cơ quan có liên quan, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và giúp cán bộ, đảng viên cùng nhân dân hiểu rõ về ích lợi, hiệu quả của việc sáp nhập. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang TTĐT huyện cùng đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Sau đó, đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 6 xã nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập, kết quả đạt tỷ lệ  95,5% cử tri đồng ý với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn này. Đến nay, HĐND cấp xã, huyện cũng đã thông qua được đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, dự kiến đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2020.

Nhìn lại quá trình triển khai tại cấp xã, việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính đã gặp phải những khó khăn và nảy sinh những vấn đề cần lưu tâm, giải quyết thấu tình, đạt lý để có sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân… Những vấn đề cần phải được xem xét kĩ bao gồm: Vấn đề sắp xếp, sáp nhập các xã có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ tại các đơn vị tiến hành sáp nhập, trong đó, việc bố trí lại công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập là vấn đề khó khăn nhất, quyết định đến sự thành công của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, nhất là đối với những trường hợp dôi dư mà không bố trí được công tác phù hợp; vấn đề sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng; ý kiến băn khoăn xung quanh việc sáp nhập hay không đối với các trường học, trạm y tế,… Không chỉ có vậy, câu chuyện về việc đặt tên, trụ sở làm việc của xã mới hay lo ngại những vấn đề tồn đọng của các đơn vị trước khi sáp nhập cũng khiến nhiều người băn khoăn. Ngoài ra, trước kia các hoạt động dân sinh diễn ra trong phạm vi không gian nhỏ, nếp sinh hoạt đã ổn định, khi xã mới thành lập diện tích được nới rộng, người dân không khỏi lo lắng về vấn đề quản lý hành chính như giấy tờ nhân thân, hộ khẩu,... Nhưng thật đáng mừng là tất cả những băn khoăn, vướng mắc đó đã được tuyên truyền, giải thích và có giải pháp khắc phục với lộ trình cụ thể nên đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Tạ Đình Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Vũ cũng cho biết: “Khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ của các xã mới sẽ được tuyển chọn kĩ lưỡng. Họ sẽ là những người có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác cao hơn. Trước những khó khăn, vướng mắc, Ban chỉ đạo cấp xã đã sớm thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhờ vậy, đã có sự đồng thuận rất cao”.

Ông Trần Mạnh Thắng ở khu 1 xã Yến Mao tin tưởng: “Tuy bước đầu một số hộ dân ở xa có thể gặp khó khăn về đi lại để giải quyết thủ tục hành chính nhưng tôi tin là Đảng và Nhà nước đã có giải pháp để khắc phục. Tôi cho rằng khi thực hiện sáp nhập các xã sẽ tập trung được trí tuệ lãnh đạo, tinh giảm được biên chế và đặc biệt là sẽ hình thành được khu vực kinh tế rộng lớn, từ đó thu hút được đầu tư và giúp cho địa phương ngày càng phát triển”.

Trước nhiệm vụ đặt ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã có nhiều giải pháp hay, từng bước tháo gỡ khó để thực hiện chủ chương lớn của Trung ương, của tỉnh theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, hợp lòng dân…Trong đó, đặc biệt coi trọng đối với vấn đề xem xét, lựa chọn, bố trí được cán bộ tốt, có tâm huyết, có trình độ, năng lực để phục vụ nhân dân, đồng thời xác định phải thực hiện thận trọng, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch; kết hợp với giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp, đảm bảo tính hợp lý đối với những cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, cần phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Gắn việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã với việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và người hoạt động không chuyên trách, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời, xây dựng lộ trình rà soát, đánh giá, lựa chọn bộ máy nhân sự mới dựa trên nguyên tắc dân chủ, chọn những người có đủ năng lực, nhiệt huyết đảm nhận những công việc ở địa phương sau sáp nhập. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về Đề án này.

Nói về công tác cán bộ, ông Nguyễn Minh Tường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã huyện Thanh Thủy khẳng định: Đến nay, huyện đã tập trung rà soát kĩ lưỡng đội ngũ hiện có, chuẩn bị phương án để bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác trên cơ sở các tiêu chí rất cụ thể, công khai, minh bạch để đảm đương nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ dôi dư. Mục đích là làm sao để bộ máy chính quyền các xã mới được thành lập nhanh chóng đi vào ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề tốt nhất cho việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn tiếp theo”.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Thanh Thủy sẽ hoàn thành Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thanh Thủy không ngừng phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sớm trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh, được công nhận huyện nông thôn mới và từng bước xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

 
Trọng Hòa

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 37

Tổng truy cập: 3.603.338