Thanh Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Thủy đang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sát sao. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện đã có 12/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, huyện đang tích cực chỉ đạo hai xã còn lại là Sơn Thủy và Đào Xá huy động mọi nguồn lực để sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Song song với đó, huyện cũng đang tập trung phấn đấu đạt cả 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
 
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện và duy trì kết quả đạt được đối với từng tiêu chí. Huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền cũng như trong thực hiện các nội dung luôn gắn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn. Các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực dồn đổi ruộng đất, tham gia vệ sinh môi trường; tìm hiểu và mua bảo hiểm y tế toàn dân; huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa khu dân cư, hiến đất, góp sức, góp công, ủng hộ kinh phí để làm đường, xây dựng kết cấu hạ tầng.
 
Tại 12 xã đã đạt 19/19 tiêu chí, để việc xây dựng nông thôn mới không mang tính hình thức, chạy theo thành tích, có tác dụng lâu dài, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững về mọi mặt, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các địa phương cần phải thường xuyên rà soát, đánh giá, tập trung chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó, đặc biệt quan tâm đến đầu tư hạ tầng, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực dồn đổi, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động người dân tham gia mua thẻ BHYT; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
 
Đối với 2 xã còn nhiều khó khăn, chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí (Đào Xá đạt 15/19 tiêu chí, Sơn Thủy đạt 13/19 tiêu chí), nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên tiến độ thực hiện và hoàn thành các  tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản đang diễn ra theo đúng lộ trình, kế hoạch. Hàng tháng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được giao phụ trách xã yêu cầu địa phương phải thường xuyên báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về tiến độ triển khai và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để được cấp ủy huyện cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; chỉ đạo phối hợp để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, kết hợp với huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa để xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế, tích cực giữ vệ sinh môi trường; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,...
 
Có thể khẳng định, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự tham gia, nỗ lực cố gắng rất lớn của mỗi người dân, diện mạo nông thôn Thanh Thủy đang ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của  huyện Thanh Thủy sẽ sớm hoàn thành, tiếp tục đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
 
Hoàng Dung - Văn phòng Huyện ủy Thanh Thủy

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 11

Tổng truy cập: 5.705.626