Thành quả của quyết tâm đổi mới và phát triển

Nhìn lại những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, có thể khẳng định, với tinh thần quyết liệt đổi mới, trách nhiệm, BCH Trung ương Đảng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua chính là việc lựa chọn chính xác những mục tiêu trọng điểm, những nhiệm vụ cấp bách để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

 

Chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

5 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã hành động quyết liệt trong việc sắp xếp đúng các vị trí công tác, những cán bộ nào yếu phải bị thay thế bằng những nhân tố tích cực hơn, nhất là trong việc đương đầu và đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn đậm nét, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được Quốc tế ghi nhận.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm cho tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, trong nhiệm kỳ của Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 Nghị quyết và 1 Quy định về công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành khoảng 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là dấu ấn, là điểm sáng của nhiệm kỳ. Từ dấu ấn này, có thể nói việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII được chỉ đạo rất quyết liệt.

Đồng chí Bùi Đình Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho biết: Nhiệm kỳ Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong đó tôi rất tâm đắc đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng,  nổi bật là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có Nghị quyết số 18 về kiện toàn đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vượt qua thách thức, hành động quyết liệt

Bên cạnh việc chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ những ngày đầu kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động rất quyết liệt nên GDP liên tục các năm 2017, 2018, 2019 ở ngưỡng được dư luận đánh giá là “kỳ tích”. Trong đó, năm 2019 đạt hơn 7%, cao hơn kế hoạch, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Bước sang năm 2020 - năm trải qua nhiều khó khăn, thách thức khi mà dịch bệnh, thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, gây tác động tiêu cực nghiêm trọng, tinh thần “không lùi bước” thực sự đã đem lại kết quả được Quốc tế ghi nhận trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh, đạt tăng trưởng GDP 2,91%- thuộc một trong số ít Quốc gia có tăng trưởng dương.

Một nhiệm kỳ qua đi, nhìn lại những kết quả đạt được, có thể khẳng định, để thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng, bài học kinh nghiệm xuyên suốt là phải coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng thì đặc biệt phải coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đó là “then chốt của then chốt” bởi cán bộ là nhân tố quyết định tất cả mọi thắng lợi, mọi công việc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, đồng thời tạo cho chúng ta niềm tin vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Sự kiện chính trị trọng đại này sẽ khơi dậy khí thế mới, động lực mới để đất nước tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi phát huy sức mạnh nội sinh để bước vào một thời kỳ phát triển mới với tầm vóc và vị thế mới.

Báo PT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/4/2021

Đang online: 15

Tổng truy cập: 4.220.555