Phát huy truyền thống vẻ vang,Tuyên giáo Phú Thọ đổi mới và phát triển

1-1564562489
Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy: Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” - Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư lấy ngày 1/8  hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Đảng đã khẳng định: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý tưởng, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quán triệt quan điểm đó, ngành Tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Từ khi được thành lập (3/1948), Ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo có hiệu quả các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác tư tưởng - văn hóa; đổi mới về phương thức làm việc, chủ động, tham mưu, đề xuất những vấn đề cụ thể, phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng bộ. Những kết quả ngành tuyên giáo của tỉnh đã đạt được, góp phần to lớn vào sự thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Sử dụng, phát huy có hiệu quả công nghệ thông tin trong triển khai, quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân như tổ chức học Nghị quyết, học các chuyên đề bằng hình thức trực tiếp qua truyền hình; sử dụng có hiệu quả kỹ thuật trình chiếu trong biên soạn tài liệu, bài giảng. Chú trọng việc chỉ đạo định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Bố trí thời gian học tập khoa học, hợp lý để các địa phương, đơn vị có thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải đáp những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết, trong chương trình hành động của địa phương nên có sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao. Tham mưu cấp ủy tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm đánh giá những việc đã làm được, xác định những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cấp ủy, địa phương.

Trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, Ngành Tuyên giáo thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm. Đã chủ động thành lập các Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, xử phạt những hành vi sử dụng tài khoản facebook để đưa thông tin sai sự thật. Thường xuyên định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không tạo sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, báo cáo thời sự, Bản tin Sinh hoạt chi bộ, Thông tin Tuyên truyền viên. Để tăng cường công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lập các trang fanpage “Tự Hào Đất Tổ”, “Phú Thọ Quê Mình”, chỉ đạo 13/13 Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy lập các trang fanpage facebook thu hút hơn hai ngàn lượt theo dõi. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn “kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”, “kỹ năng ứng xử với báo chí, truyền thông và những vấn đề nóng của xã hội” cho hàng ngàn lượt cán bộ, lãnh đạo từ cơ sở.


2-1564562527
Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Thanh Ba.

Công tác định hướng chính trị tư tưởng cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật được quan tâm, đảm bảo  báo chí, văn học nghệ thuật hoạt động đúng định hướng của Đảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Theo dõi chặt chẽ và kịp thời kiến nghị với các bộ, ngành chức năng xem xét, xử lý các cơ quan báo chí đưa thông tin sai hoặc chủ động chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí khi đăng tải các thông tin về tỉnh nhằm ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, đổi mới công tác định hướng báo chí - xuất bản, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản và của lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Tích cực, chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành trong khối khoa giáo, các địa phương, đơn vị triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác khoa giáo, chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khoa giáo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 14-TT/TU, ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; triển khai việc nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, tập III (giai đoạn 2000-2020). 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xác định khâu đột phá: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”; chỉ đạo các huyện, thành, thị, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện một cách toàn diện thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa việc thực hiện với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Với những đóng góp to lớn, Ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ trao tặng.

Trong thời gian tới, Ngành Tuyên giáo Phú Thọ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các mặt, bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các nhiệm vụ tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, con người và những tiềm năng thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các địa phương, đơn vị.
Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các cuộc thông tin thời sự; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của đảng viên trong học tập. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp. 

Tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”; giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, đề xuất xử lý những vấn đề bức xúc, những điểm nóng, vấn đề nảy sinh. Kịp thời cung cấp thông tin, đảm bảo tính thời sự trong tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội và định hướng dư luận xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin đại chúng, nắm bắt dư luận xã hội thông qua báo chí, nhất là những vấn đề nổi cộm để tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định 08-QĐi/TW, Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tuyên giáo các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đảm bảo về số lượng, vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt mọi  khó khăn, đoàn kết chung tay phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Đình Thi -
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 43

Tổng truy cập: 3.603.299