Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ - 70 năm xây dựng và phát triển

 

 

a27x3545-1539646206
Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận Cờ thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xác định muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, khẳng định kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng.

Trước sự lớn mạnh của tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra quyết định số 29-NQ/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương) - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. 

Ở tỉnh Phú Thọ, tháng 3-1948, Ban Tổ kiểm (Tổ chức, Kiểm tra) Tỉnh ủy Phú Thọ được thành lập và cử 1 đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách đã mở đầu cho sự ra đời, phát triển của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ. Sau khi có Nghị quyết số 04, ngày 06/3/1956 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra và thành lập Ban Kiểm tra các cấp, đến tháng 3-1957, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nay là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) Phú Thọ được thành lập.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy; ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không ngừng phát triển, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn kiên định lập trường, quan điểm tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh luôn được chú trọng, đảm bảo giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xử lý kỷ luật nghiêm minh. 

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 1.191 đảng viên, 2.724 tổ chức đảng; giám sát 770 đảng viên, 973 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 73 tổ chức đảng cấp dưới và 194 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.364 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thu chi ngân sách và thu nộp đảng phí đối với 2.245 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 680 tổ chức đảng và 482 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 976 đảng viên vi phạm. Kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo thêm dấu ấn mới trên chặng đường phát triển, được Đảng và nhân dân tin tưởng.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; liên tục được Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ, Bằng khen đơn vị xuất sắc.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của  một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Do vậy, trong thời gian tới, cùng với tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chỉ đạo, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến thật sự trong nhận thức, tư tưởng, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.


img20170907084412-1539646222
Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chung tay ủng hộ đồng bào miền núi bị lũ quét.

Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, công tác cán bộ... Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với tổ chức, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan Nhà nước với công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đảm bảo về số lượng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng qua 70 năm với truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                                 PhuthoPortal


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 18

Tổng truy cập: 3.602.888