Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng với trên 4.300 đảng viên. Trong đó gần 92% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học; gần 70,65% đảng viên có trình độ lý luận chính trị (LLCT) từ trung cấp trở lên. Thời gian qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, khẳng định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

Phát huy vai trò nêu gương, đi đầu

Để phát huy vai trò nêu gương, đi đầu, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tự phê bình và phê bình. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo với những nội dung cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề và kiểm điểm đảng viên hằng tháng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phong cách ứng xử, đạo đức, lối sống.

Với phương châm cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, đảng viên cấp trên nêu gương cho đảng viên cấp dưới, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế đơn vị. Tổ chức cho đảng viên đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn với theo dõi, giám sát việc thực hiện của đảng viên. Tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần, giúp đảng viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Khối đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh học tập nâng cao trình độ LLCT trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn Đảng bộ có 70% đảng viên, công chức có trình độ Trung cấp LLCT trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng ủy Khối đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác quy hoạch; rà soát trình độ LLCT của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các chức danh lãnh đạo, quản lý, làm cơ sở để kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời chủ động phân công cấp ủy viên theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; lấy việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị làm tiêu chí để xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, việc quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở...

Trên cơ sở đó, chủ động mở các lớp đào tạo Trung cấp LLCT - Hành chính (HC); các lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng, đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối đã phối hợp mở 8 lớp Trung cấp LLCT - HC cho trên 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng tỷ lệ đảng viên trong Khối có bằng Trung cấp LLCT - HC trở lên đạt 70,65%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.339 đối tượng Đảng, 13 lớp bồi dưỡng LLCT cho 1.043 đảng viên mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối còn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau học tập nghị quyết và tiến hành thẩm định, kiểm tra chất lượng bài thu hoạch. Tổ chức hội thi báo cáo viên, bí thư chi bộ giỏi. Khuyến khích các chi bộ ưu tiên cho đảng viên trẻ phát biểu ý kiến, tham luận để rèn luyện kỹ năng nói, viết, thuyết trình.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình kết nạp Đảng

Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà Đảng ủy Khối thực hiện để nâng cao chất lượng đảng viên. Để xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Các cấp ủy đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; phân công cấp ủy viên chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; chỉ đạo các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức, động cơ vào Đảng đúng đắn giới thiệu cho chi bộ; đồng thời, giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu trở thành đảng viên.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy trình kết nạp đảng. Hồ sơ kết nạp, chuyển đảng chính thức được xem xét thận trọng, bảo đảm đầy đủ thủ tục, các bước thực hiện theo đúng trình tự. Việc thẩm tra lý lịch người vào Đảng được thực hiện nghiêm túc, làm rõ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người xin vào Đảng. Đảng viên sau kết nạp đã phát huy trình độ năng lực, tinh thần gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong các phong trào thi đua tại cơ sở, nhiều đồng chí được tín nhiệm đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối đã kết nạp được gần 800 đảng viên mới, bảo đảm chất lượng, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ (từ 600 - 700 đảng viên).

Những giải pháp tích cực mà Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đang thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Qua đó, đưa tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm lên 96%; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống dưới 0,3%.

Theo PhuthoPortal


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 16

Tổng truy cập: 3.613.860