HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN THANH THỦY

1. Đăng nhập:
Truy cập theo địa chỉ liên kết sau: https://mail.phutho.gov.vn/


2. Danh sách hòm thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức UBND huyện Thanh Thủy
 
Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Nguyễn Minh Tường Bí thư Huyện ủy tuongnm.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Văn Cường Chủ tịch HĐND huyện cuongnv.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
3 Dương Quốc Lâm Chủ tịch lamdq.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Minh Tân Phó Chủ tịch tannm.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch ducnv.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
6 Đặng Văn Huệ   huedv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
7 Vũ Minh Quốc   quocvm.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
8 Nguyễn T Như Hoa   hoantn.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
9 Nguyễn Bá Bào   baonb.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
10 Nguyễn Đức Hưởng   huongnd.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
11 Hà Thị Thanh Hương   huonghtt.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
12 Nguyễn Xuân Quang   quangnx.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
13 Phạm Đức Nhi   nhipd.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
14 Trần Tiến Quân   quantt.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
15 Trần Văn Thức   thuctv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
16 Nguyễn Trọng Luyện   luyennt.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
17 Bùi Chí Thanh   thanhbc.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
18 Nguyễn Hoàng Ngọc   ngochn.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
19 Phạm Đức Nhi   nhipd.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
20 Thiều Hùng Tuấn   tuanth.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
21 Nguyễn Hùng Cường   cuongnh.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
22 Nguyễn Tuấn Nam   namnt.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
23 Phạm Quang Phúc   hucpq.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
24 Nguyễn Thị Huyền   huyennt.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
25 Bùi Thị Hải   haibt.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
26 Nguyễn Anh Tùng   tungna.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
27 Nguyễn T Hương Giang   giangnth.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
28 Nguyễn Chí Thanh   thanhnc.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
29 Nguyễn T Hồng Nhung   nhungnth.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
30 Đào Hoàng Anh   anhdh.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
31 Trần Văn Phú   phutv.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
32 Phan Mạnh Hùng   hungpm.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
33 Bùi Văn Đông   dongbv.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
34 Hà Ngọc Viên   vienhn.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
35 Nguyễn Xuân Hùng   hungnx.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
36 Nguyễn Đăng Khoa   khoand.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
37 Đào Công Thọ   thodc.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
38 Nguyễn Bá Hùng   hungnb.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
39 Phạm Xuân Thư   thupx.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
40 Nguyễn Tiến Dũng   dungnt.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
41 Trần Phương Hội   hoitp.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
42 Trần Dần   dant.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
43 Lê Quang Vĩnh   vinhlq.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
44 Lê Quốc kỳ   kylq.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
45 Lê Anh Đoàn   doanla.ubthanhthuy@phutho.gov.vn

 
BBT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 16

Tổng truy cập: 6.389.461