Cần thay đổi về nhận thức !

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”; Người còn nhấn mạnh “Làm mà không có lý luận thì  không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp, vừa hay vấp váp…” để thấy rằng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên…

Tuy nhiên, hiện nay, qua theo dõi còn thấy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận vẫn còn nhiều tồn tại, đó là việc xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm ở các chi, Đảng bộ còn “vênh” với kế hoạch của các trường, trung tâm đào tạo lý luận các cấp; công tác quản lý cán bộ đi học chưa chặt chẽ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, chất lượng đào tạo,  việc cán bộ “vừa học vừa làm” ảnh hưởng đến tiếp thu, chất lượng sau đào tạo, nghiên cứu… Bên cạnh đó, công tác giảng dạy cũng bộc lộ một số tồn tại nhất định, chủ yếu là do lý luận và thực tiễn còn chưa cập với thực tế, hình thức giảng dạy cũ, còn chưa đổi mới kịp thời…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, sử dụng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là khối các cơ quan Đảng, Nhà nước hiện nay, các cấp ủy cần quán triệt nghiêm túc Quy định 54 của Bộ chính trị, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chú trọng việc chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận “đúng người, đúng việc” đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả gắn với quy hoạch, đề bạt và chức danh; các đơn vị đào tạo chủ động đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn, bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo…

Nhận thức được như vậy mới tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự học, tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đúng như nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chỉ ra “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng…”.

Có nhận thức được vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cùng những tồn tại, hạn chế hiện nay thì nhiệm vụ này mới có hiệu quả thiết thực, đi vào thực tiễn như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ ra.

Việc này, phải bắt đầu bằng sự thay đổi về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy khi xác định được nhiệm vụ quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay…

PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 12

Tổng truy cập: 4.319.993