Kết quả năm 2018 tạo đà và động lực mới cho các mục tiêu

tbt-phat-bieu-1-1545995600
Ảnh Chinhphu.vn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh: Năm 2018 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 – 2020. 


Tuy nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, quá say sưa với thành tích, thắng lợi đã đạt được vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại... 

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường; sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và đề án đã đề ra về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Hai là: Quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này. Cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội"; "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; văn hóa có mạnh, xã hội có ổn định, phát triển hài hòa, con người có phát triển toàn diện thì đất nước mới phát triển nhanh và bền vững. Tập trung ưu tiên xử lý những vấn đề xã hội bức xúc như: khoảng cách giàu – nghèo, đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội … Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực. Khẩn trương xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và đề án về cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Bốn là: Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức...bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. 

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/7/2019

Đang online: 53

Tổng truy cập: 1.153.430